قالب جدید پنل کاربران

پنل جدید بخش کاربران به صورت بتا در سایت اعمال گردید.

باتوجه به بتا باودن این نسخه در صورتی مشاهده خطا و یا نقصی در سیستم لطفا ما را از طریق پیام پشتیبانی در جریان رویداد قرار دهید.

با تشکر
ایزی رجیستر